6 tướng lĩnh, quân nhân QĐND Việt Nam được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (trong đó có 2 người họ Đặng)